História OV DPO Liptovský Mikuláš

Rok 1925 bol z pohľadu Liptova dôležitý hlavne vznikom Okresnej hasičskej jednoty č. 54 v Liptovskom Hrádku s pôsobnosťou pre okres Liptovský Hrádok a obce horného Liptova. Hlavnými činovníkmi, ktorí boli zvolení pri vzniku boli predseda OHJ Ervín Spitkopf- notár z Dovalova, miestopredseda Jozef Chrobák – stolár z Hýb, a jednateľ Jindrich Habala- hlavný oficiál pri okresnom súde v Liptovskom Hrádku.Po protestoch niektorých už predtým založených zborov voči úradnému rozhodnutiu mikulášskych úradov, vytvárať len povinné hasičské zbory, povolili  ľady  na sklonku roku 1925, keď sa 11.októbra založila Okresná hasičská jednota č.59 v Liptovskom Mikuláši s pôsobnosťou pre okres Liptovský Mikuláš a priľahlé obce. Na zriaďujúcom valnom zhromaždení zvolili veliteľstvo, na čele ktorého stál Adalbert Okoličáni  notár z Liptovského Mikuláša– okresný veliteľ, Václav Motyka učiteľ zo Sv. Mary –I. námestník, Ján Devečka roľník z Okoličného – II.námestník, J. Hrnčárik obchodník z Liptovského Sv. Mikuláša – tajomník. Ani susedný okres Ružomberok neostal pozadu v riadení hasičských zborov a hneď začiatkom roku 1926, konkrétne 18.apríla, zakladá sa aj tu Okresná hasičská jednota č.65 pre okres Ružomberok a priľahlé obce. Za okresného veliteľa jednohlasne bol vyvolený p. okresný náčelník Vojtech Skyčák, námestníkmi Ján Rózsahegyi z Ružomberka a Jozef Meidlinger notár z Liptovskej Teplej, tajomníkom Ján Mikula notár z Liskovej, pokladníkom Viktor Sliacky notár z Ružomberka a revízormi účtov Dr. Štefan Reindl, mestský referent a Jozef Wagner mestský pokladník z Ružomberka. Dňa 14.augusta 1929 sa spojila  okresná jednota č. 54 Liptovský  Hrádok s okresnou jednotou č.59 Liptovský Mikuláš v jednu a ponechalo sa im číslo 54, nakoľko táto bola staršia a vždy riadne činná. Hneď po zlúčení  sa rozbehla práca aj v Liptovskom Mikuláši a priľahlých obciach o čom svedčí aj zápis z 31.mája 1931, kedy sa uskutočnilo v zasadacej sieni  mestského domu v Lipt. Sv. Mikuláši  výročné valné shromaždenie. Toto prvý krát v histórii poctil účasťou okresný náčelník Smatek a za Zemskú hasičskú jednotu  jej tajomník Hedánek. OHJ združovala všetko hasičstvo v okrese, čo činilo 1800 činných členov. Tomuto shromaždeniu predsedal okresný veliteľ Spitzkopf , zúčastnil sa ho čestný veliteľ a predseda okresného notárskeho sboru  brat Okoličáni, páni notári z Paludze a Sielnice. V roku 1960 sa v našej republike uskutočnila územná  reorganizácia  a na základe toho došlo k zlúčeniu okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok do jedného celku. Vznikol okres Liptovský Mikuláš, ktorý zastrešoval  Dolný a Horný Liptov. Celoplošné delenie republiky na samostatný štát Slovensko v roku 1993,  ako aj opätovný vznik okresného mesta Ružomberok v roku 1996  opäť deli našu organizáciu na OV DPO v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.